Kreda

Read More

Papa Francisco nia lia-menon iha loron Solenidade “Corpus Christi” nian molok harohan Angelus.   Maun no biin-alin doben sira, buongiorno

Tatoli

Editoriál: Husi Na’i-Feto ita husu don dame nian ba mundu Maski seidauk halo programasaun seséniu pos-kapitulár no programasaun anuál, FMA

Liturjia

Liturjia ohin nian sujere mai ita katak Maromak konta ho ita atu intervein iha mundu, atu transforma no salva mundu;