Madre

Read More

Carissima Ispettrice e sorelle, poco fa alle ore 21,00 il Signore ha accolto tra le sue braccia la carissima Madre

Tatoli

Editoriál: Ita-nia vokasaun   FMA TIN Tatoli iha tinan ne’e sei sai de’it dala tolu, hanesan haktuir ona iha edisaun

Liturjia

Leitura sira domingu ne’e nian konvida ita atu reflete tema ospitalidade no akollimentu/simun nian. Ezisténsia sarani mak akollimentu Maromak nian