Komunidade edukativa fahe kona-ba dezafiu sira ohin-loron nian

Komunidade edukativa fahe kona-ba dezafiu sira ohin-loron nian

Venilale –  Iha loron feriadu ,  06 Juñu, Komunidade Maria Auxiliadora halibur hamutuk ho Komunidade edukativa no membru  Familia Salesiana  nian  atu halo sintesi ba dezafiu sira ne’ebe rekolhe/halibur hamutuk husi intervista sira ne’ebe halo iha fulan maiu nian. Komunidade intervista  joven , leigus – profesores, komunidade edukativa, formande  ho total ema nain 27.

Enkontru ohin hahu tuku 14:30, ho partesipante sira hamutuk nain 19: Leigu sira nain 8,  FMA nain 7, formande nain 4. Enkontru komesa ho benvinda husi Madre Cecilia ne’ebe agradese mos ba partesipante sira nia prezensa no disponibilidade. Nia mos fo sai  kona ba  objetivu  ba enkontru ne’e:  1.  Atu halo sintesi ba desafiu sira no identifika desafiu sira ne’ebe urjente liu ba komunidade edukativa.  2. Hare rekursu sira ne’ebe komunidade edukativa iha ne’ebe sei tulun atu hatan ba desafiu sira ne’ebe identifika ona. 3.  Identifika mos nia limitasaun sira ne’ebe bele bloka dalan atu hatan ba desafiu sira.

Moluk apresenta desafiu sira  via powerpoint  no halo diskusaun ,  ami  invoka   Espiritu Santu nia tulun  ne’ebe illumina, santifika, rinova, e  transforma .  Iha partisipasaun ativu durante diskusaun no hariku malu ba diversidade iha intervensaun no sujestaun sira.

Ikus liu,  Madre Cecilia konvida sira ba selebrasaun hamutuk iha loron 13 juñu.  Enkontru  remata tuku 18.30 ho orasaun Ave Maria , hodi entrega ba Nain Feto buat hotu ne’ebe ami halo.

(Domingas Pereira)