Obrigada Na’i, ba buat hotu be simu ona

Obrigada Na’i, ba buat hotu be simu ona

Laga-  Loron 9 Novembru tinan ida ne’e, komunidade Beata Laura Vicuña, selebra festa agradesimentu hamutuk ho labarik orfaun sira no mos ho komunidade edukativa. Tema ba festa ida ne’e mak ” Obrigada Na’i, buat hotu be simu ona, Sin Na’i ba buat hotu be sei mai”.

Festa ne’e hahu ho santa misa ne’ebe Pe. Rui Gomes mak selebra iha komunidade. Hafoin iha kalan kontinuasaun ho aprezentasaun dansa no knananuk agradese nian husi orfaun sira.

Nu’udar bona noite, Irman diretora, ir. Angelita agradese ba labarik sira, komunidade edukativa no irman sira ba ksolok, fraternidade, domin, sakrifisiu no prontidaun ba Na’i nia misaun. Festa agradesimentu mak festa familia nian. Ita agradese Maromak tan ita bele lao no moris hamutuk iha tinan ida ne’e nia laran. Ita agradese ba malu atu apresia maluk sira nia diak ne’ebe halo mai ita. Nune’e festa ida  ne’e Don Bosco rasik mak haruka halo; atu ita kuda iha ita nia an sensu gratidaun nian ba buat hotu. Ba ksolok no susar ne’ebe ita esperiènsia iha ita nia moris.

Atu festa ida ne’e sai kompletu liutan mak,  iha loron tuir mai komunidade tomak ba paseiu iha tasi Com. Ema hotu haksolok no kontente ho paseiu ida ne’e. Obrigada barak.

(Alice Gama)