Enkontru ho Jezús muda ita, transforma ita

Enkontru ho Jezús muda ita, transforma ita

Amu-Papa iha Angelus Epifania nian – 6 Janeiru 2020

Maun no biin-alin sira, bondia!

 

Ohin ita selebra solenidade Epifania nian, iha hanoin ba Magu sira mai husi Loro-Sa’e iha Belém, hodi tuir fitun, atu vizita Mesias be foin moris. Iha narrasaun evánjelika nia rohan, dehan katak Magu sira «simu avizu husi mehi atu keta fila fali ba Erodes, sira fila ba sira rain husi dalan seluk » (v. 12). Liu husi dalan seluk.

Matenek-na’in sira ne’e, mai husi rejiaun dook, depoizde viajen barak, sira hetan ida ne’ebé sira hakarak koñese, depoizde buka kleur, konserteza ho kolen no difikuldade mós. No bainhira sira to’o sira-nia meta, sira tuku tur iha Kosok-Oan nia oin, adora Nia, oferese ba Nia prezente folin liu. Hafoin sira tuir fali dalan lalais atu fila ba sira-nia rain. Maibé enkontru ho Kosok-Oan ne’e muda sira.

Enkontru ho Jezús la hapara Magu sira, maibé hatama iha sira impulse foun atu fila ba sira-nia rain, atu haktuir buat ne’ebé sira haree no ksolok ne’ebé sira koko. Ida-ne’e mak demonstrasaun ida Maromka nia estilu nian, Ninia modu manifesta An iha istória. Esperiénsia Maromka nian la bloka ita, maibé liberta ita; la hadadur ita, maibé halo ita la’o, fó hikas ita ba ita-nia ezisténsia nia fatin loroloron nian. Fatin sira nafatin agora no abanbairua, maibé ita, depoizde enkontru ho Jezús, ita la’ós ona ema uluk nian. Enkontru ho Jezús muda ita, transforma ita. Evanjelista Mateus subliña katak Magu sira fila hikas «husi dalan seluk» (v. 12). Anju aviza sira atu troka dalan, atu keta hasoru Erodes no la tama iha ninia podér nia hani sira.

Esperiénsia ida-idak enkontru nian ho Jezús dudu ita atu foti dalan lahanesan, basá forsa di’ak ida mai husi Nia ne’ebé kura fuan no haketak ita husi aat.

Iha dinámika ida sabedoria nian entre kontinuidade no novidade: ita fila ba “rain rasik”, maibé “husi dalan seluk”. Ida-ne’e indika katak ita iha devér atu muda, trasforma ita-nia modu moris nian maski iha ambiente baibain nian, atu modifika kritériu sira julga realidade ne’ebé hale’u ita. Ne’e mak diferensa entre Maromak loos no ídolu traidór dira, hanesan osan, podér, susesu…; entre Maromak no ema sira ne’ebé promete atu fó ídolu sira-ne’e, hanesan matan-dook sira, adiviñu [sik-dór] sira, feitiseiru sira. Diferensa mak  ídolu sira kesi ita ba sira, halo ita sai ídolu-dependente, no ita posui sira. Maromak loos na hanetik ita no la husik ita mós tana tba an rasik: loke dalan sira foun no Liberdade nian, tanba Nia mak Aman ne’ebé nafatin ho ita atu halo ita buras. Se ó hasoru Jezús, se ó iha enkontru espirituál ho Jezús, hanoin bá: ó tenke fila ba fatin sira baibain nian, maibé husi dalan seluk, ho estilu seluk. Nune’e duni, Espíritu Santu ne’ebé Jezús haraik mai ita mak muda fuan.

Ita husu Virjen Santa atu ita bele sai Kristu nia sasin iha ne’ebé ita horik bá, ho moris foun ida, ne’ebé nia domin nakfilak ita.

Tags: epifania