Oratóriu Balide halo festa Epifania hamutuk

Oratóriu Balide halo festa Epifania hamutuk

Dili – Kreda selebra festa epifania nian iha loron 5 fulan janero ho tempo nebe hanesan kreda dedika loron ida ne’e nudar loron infancia Misionaria sira nian. Iha selebrasaun loron epifania nian ne’e ami Oratorio FMA Balide hamutuk selebra festa natal no abertura Oratorio ba 2020 iha festa ne’e ami realiza actividade sira hanesan: Benvinda ba irman Aspirante Nain 5, Animadores, Oratoriano/a no Madre Sira.

Depois de Benvinda grupu asosisaun ida-idak apresenta animasaun badak (Yel-yel), jogos, dansa no drama badak, drama apresenta husi infansia misionaria sira konaba epifania Nian. Iha festa hamutuk ida ne’e ami mos rona Boa tarde husi madre Evangelinha. Madre mos halo dialogu no fo perguntas ba labarik no foinsae sira konaba loron epifania nian. Remata ami nia festa hamutuk taka ho Orasaun badak nebe inspetoria prepara no ikus ami merenda hamutuk no fahe malu.

Obrigado Barak.

By Oratorio Fma Balide