Dioseze Baucau halo planu estratéjiku ba tinan 2020 – 2040

Dioseze Baucau halo planu estratéjiku ba tinan 2020 – 2040

Baucau 7- 9 Janeiru 2020, reprezentante sarani Dioseze Baucau nian; padre pároku sira ho ninia konselhu parokial, ajentes pastorais, superior/a relijiozu/a  kada komunidade, hamutuk nain 90, ho ninia Bibi Atan – Bispu Don Basilio do Nascimento, halo planu estratéjiku Dioseze nian ba tinan 2020 – 2040 iha salaun dioseze Baucau.

Iha lia maklokek, Don Basilio hateten katak: ” objetivu husi surumutuk ne’e, atu tau idea, matenek no forsa hamutuk hodi halo planu ba futuru Dioseze nian ba tinan 20 mai. Nune’e  liu husi programa no atividade ne’ebé uma kreda halo, uma kreda bele serbi diak liu tan Maromak nia povu. Nune’e Dioseze nia oan sira sente uma kreda ninian rasik no sai Maromak nia povu ne’ebé iha transformasaun no konversaun.

Iha enkontru ida ne’e Sr. Methodius Kusumadi ne’ebé ho naran estimadu Pak Met, husi Indonezia mak sai fasilitadór no gia ba enkontru ne’e hodi fó koñesimentu jerál konaba planu estratéjiku ba asembleia tomak.

Iha loron dahuluk no daruak, depoisde aprezenta koñesimentu jerál, fahe asembleia ba grupu 9 atu halo analiza faktus ba dioseze nia moris ho matan pozitivu. Hafoin ba aprezenta iha asemblea. Ema hotu sente haksolok ho enkontru ida ne’e maske presiza mos sakrifisiu tan hahu ho tuku 8 :45 dader to’o tuku 22: 30 kalan.

Enkontru ida ne’e sei iha etapa daruak nian, ne’ebé sei hahu husi loron 9 loraik to’o loron 17.

(Alice Filipe)