Hakle’an votu kastidade

Hakle’an votu kastidade

Comoro- hahu husi loron 22 -26 Jullu, madre Alma Castagna,FMA , akompaña ona  ami hodi fahe no reflete fali votu Kastidade ho roman Evanjellu no konstituisaun no reflesaun sira ne’ebe mai husi fonte sira oi-oin ne’ebe tulun ami atu halo avaliasaun ba ami nia moris no empeña-an atu moris fiel liu tan lor-loron iha saran-an hamutuk ho irman sira iha komunidade no foinsa’e no labarik sira iha misaun.

Art. Konstituisaun dehan Kastidade mak presente furak husi Maromak ne’ebe ita simu ho fiar. Nune’e konvida ita atu asume votu ida ne’e  no ho ita nia hahalok atu haburas no dezenvolve diak liu tan. Ema hotu tenke fo buat ne’ebe diak liu husi nia-an rasik, hotu-hotu tenke luta atu sai buat ne’ebe Maromak mehi ba ita; no Ninia mehi ba ita mak sai FMA loos ida ne’ebe hadomi Nia no foinsa’e no labarik sira ne’ebe Nia entrega iha ita nia liman. Se ita hakarak sai ema livre atu hadomi no tau ema seluk iha sentru, ita prezisa treinu an, prezisa luta tamba sai hanesan ne’e laos buat ruma automatiku. Maromak tau iha ema deseju atu sai diak liu tan atu halo progresu.

Nu’udar ema, iha ninia limite no erru sira maibe ita nia isin mak prezente ida, fatin iha ne’ebe Jesus sai konkretu ohin loron no Espiritu Santu halo ita konxiente katak Nia horik iha ita no sei nakfilak ita nia moris. Atu moris didiak ita nia kastidade mak hakbiit amizade fraterna hodi moris Kristu nia ezemplu sira no konstituisaun FMA nian.

Obrigada madre Alma ba ksolok no entusiasmo atu fahe ho ami moris no esperiensia ne’ebe hariku tebes. Obrigada ba dedikasaun no akompañamentu hotu.

(Cherly-Josefa-Libanha-Olviana FMA)