La’o tuir Fundadór/a nia ain-hakat sira

La’o tuir Fundadór/a nia ain-hakat sira

Mornese (Itália) – Esperiénsia fulan daruak novisiadu, ne’ebé hahú iha loron 2 – 27 jullu 2022, hala’o iha  Torino, Nizza Monferatto, Genova no Mornese, ikus liu mak taka ho ezersísiu espirituál. Iha enkontru ida ne’e partisipa husi juniores ne’ebé prepara-an daudaun ba votu perpetua, Juniores mai husi ispetoria no nasaun oioin (Italia, Egitto, Republica Ceka, Cina, Slovakia, Polonia, Reinu Unidu, Ghana,Timor Leste), ami hamutuk na’in 20. Atividade sira ne’ebé ami hala’o mak la’o tuir ain fatin ita nia fundadór no fundadora sira nian, hodi reflette, medita, konfronta, no fahe ho ida-idak nia esperienza no  ida-idak nia realidade rasik hodi konfronta moris no misaun ho S. Don Bosco no Madre Mazzarello.

Durante loron sanulu ami halao atividade iha Torino, Valdoco, Becchi, Chieri, iha esperiénsia hira ne’e ami hetan gia husi Don Enrico Lupano, SDB. Nia lori ami hakle’an kona ba Don Bosco ninia itineráriu  moris nian.Vokasaun ba moris, bele dehan katak hahú husi kiik kedas Joãzinho ninia moris nu’udar orfaun tan lakon ninia aman, iha okasiaun ida ne’e sai nu’udar bolun ida atu esperimenta iha modu moris nian,  Maromak nia paternidade, ne’ebé hetan liu husi Don Calosso nia presenza. Iha momentu ne’eba mak Maromak bolu nia ba misaun espesiál.

Wainhira la’o tuir Don Bosco ninia dalan, liu-liu hahú husi ninia rai moris fatin Becchi too fali ninia mate, iha Valdoco, esperiénsia ne’ebé dada ha’u nia atensaun no halo ha’u reflette, kona ba difikuldade sira ne’ebé Joãozinho hasoru ho ninia familia iha tempu ne’ebá, liu-liu wainhira João sei kiik ho tinan 12, ninia maun Antonio lakohi hare nia atu estuda, ho todan boot no terus oin-oin, maibé ninia mama nafatin reza no fó apoio ba nia to’o realiza nia mehi. Inan mak benfeitor dahuluk. Tebes Joãzinho aprende valór moris kristaun no umanu nian husi ninia mama, ho nia mama aprende halo tuir Maromak ninia hakarak. Joãozinho hetan inan ida ne’ebé komprende nia no fó apoio ba nia atu realiza ninia mehi. Inan ida ne’e fó tulun boot tebes ba nia iha misaun

Hafoin, ami kontinua la’o tuir esperiénsia Madre Mazzarello nian. Le’e dokumento sira Kreda no Instituto nian hodi la’o tuir ain hakat sira halo ita sente lolos duni Madre Mazzarello nia prezensa moris iha ami le’et, klima no fatin sira nafatin husik mensajen forte ba ami, Madre Mazzarello koalia ba ida idak hodi fó korajen atu la’o ba oin, ninia fuan inan no bin nian ne’ebé komprende ami ida idak ninia situasaun. Ami haksolok tebes ho oportunidade ne’ebé Instituto fó ba ami atu halo segundo noviziado iha rai Torino no Mornese iha tinan ne’ebé marka tinan 150 Istituto nia Fundasaun. Iha tinan ne’e tinan grasa nian ne’ebé ami esperimenta iha MM nia rain moris. Hanoin fali Madre Mazzarello nia domin boot ba Maromak, ninia hasoru malu ho Jesus mak nafatin uniku, laran badinas atu serví no moris ho ksolok ninia kna’ar sira hanoin deit atu fó ksolok ba Maromak. Wainhira nia sei hela iha Valponasca “molok ba missa dader, nia tenke halai ba kuru bee iha posu, dalan ne’ebé perigu atu la’o too be matan, tenke tun laletek, no wainhira lori bee todan sae lubuk ida”. Sakrifísiu sira ne’ebé nia halo ho domin no karidade.

Tuir mai, ami hakle’an mós kona Votus sira, ne’ebé aprezenta husi irman Elena di Massimo,FMA iha liafuan rua husi ninia introdusaun ne’ebé ha’u hakarak repete fali mak nia dehan wainhira o hili atu tuir dalan ida ne’e, o nia desizaun tenke dala ida deit, nune’e mós wainhira o hili atu hatan sim ba nafatin, hili dala ida no ba nafatin.

Ikus liu, ami remata ami nia segundo novisiadu hodi dedika semana ida ba eserciziu espiritual ne’ebé hetan gia husi padre Cristian Besso, SDB. Momentu retiro mak momento grasa ida tan ne’ebé ami hetan tanba hetan oportunidade atu reza, reflete no konfronta moris ho Fundadór sira sai mós momentu atu foti ho seriedade empeñu konkretu atu halo dalan konversaun no hafoun hakarak atu la’o tuir Kristu tuir Fundadór sira nia ain fatin hodi lori moris no esperansa ba foinsa’e sira iha misaun ne’ebé Na’i entrega ba hau.

(sr. Ina, FMA)