Abertura forum MJS 2022

Abertura forum MJS 2022

Dili,16. 09. 2022. Loron ne’ebé nakonu ho ksolok no entuziasmo tamba foinsa’e sira, Padre, Madre, Frater no Formande Salesiano/a sira mai halibur hamutuk iha Gym Dom Bosco Komoro-Dili. MJS tinan ida ne’e koalia kona ba “Estreia Reitor Maior nian ‘Halo buat hotu ho domin, laos tan obriga’’ no Tinan 150 Fundasaun FMA nian. Participante  sira hamutuk Atus Ne’en resin  inklui SDB no FMA sira. Sira hotu halo viajen ho diak no to’o ho ksolok no protesaun máxima husi Inan Doben Maria Auxiliadora.

Iha Misa Abertura ne’ebé prezide husi Pe. Nelson,  SDB (Delegado ba Pastorál Juvenil husi SDB). Iha omilia Padre dehan: “ Hanesan iha Evanjellu Jesus lao ba haklaken, ohin mos Jesus lao iha ita nia uma bolu ita hotu atu mai halibur iha ne’e. Atu bele rona buat ruma ne’ebé bele tulun imi iha moris. Nune’e ita presiza sakrifisiu no lao hodi luta, “Succes is need preparation”. Jesus lao atu kura. Iha mos loron tolu ne’e sei koalia kona babuat ne’ebé halo ita besik ba Maromak. Atu ita nia moris bele iha mudansa. Dom Bosco dehan fo buat ne’ebé diak liu ba Maromak mak halo didiak iminia kna’ar lor-loron nian”

Iha Pe. Anacleto Pires Guterres, SDB ( Padre Ispetor foun)  nia liafuna ne’ebé hato’o hodi loke  Forum MJS nian, Padre dehan: Agradese ba Maromak tamba halibur ita iha fatin ne’e atu fahe ba malu Dom Bosco no Madre Mazzarello nia karizma. Hanesan ita hotu hatene tinan ne’e Saun Francisco de Sales halo tinan 400 nia mate nian, ne’ebé koalia kona ba ‘Halo buat hotu ho domin, laos tan obriga’. Husu ita atu halo buat hotu tan domin, tamba Domin mak Maromak. Joven sira imi bele hatene buat oi-oin, maibe se laiha relasaun ho Marommak, imi sei lakon buat hotu; domin no moris”.

Iha Me. Alma, FMA (Madre Ispetora) nia lia menon ba abertura Forum ida ne’e, Madre dehan: “ Ida ne’e oportunidade furak ba imi atu hakonu riku soin nu’udar Kristaun diak. Imi rekonhese imi nia-an no imi nia abut liu husi Dom Bosco no Madre Mazzarello. Hader nafatin atu buka buat diak ba imi nia moris. Selae  hanesan Santo Agostinho dehan: ‘hautauk, Keta halo be wainhira Maromak liu hau la nota’. Hau nia bemvindo ba imi hotu, hau hein imi bele haksolok no halo amizade ho Dom Bosco no Madre Mazzarello”.

Hafoin hamutuk ho Delegado/a Pastoral Juvenil nian; Pe. Nelson no Me. Julia no mos estrutura MJS nian baku tambor hodi loke forum MJS 2022 nian. Husi atividade ba forum MJS nian hahu. Dansa no kanta Hino MJS nian, aprezentasaun Estreia Reitor Maior nian liu deit ba partisipante sira, tamba loron tuir mai sira sei haklean, iha TV MJS no taka ho reza tersu hamutuk.

Boa noite no obrigada.

(Noemia de Deus, FMA no Nov. Esmeralda)