Domingu Adventu II – Tinan C

Domingu Adventu II – Tinan C

Joao BatistaIta bele hatuur tema domingu ne’e nian hale’u misaun profétika. Nia mak apelu ida ba konversaun, renovasaun, katak halakon obstákulu sira hotu ne’ebé hanetik Na’i atu mai iha ita-nia mundu no ema sira nia fuan. Misaun ne’e mak ezijénsia ida halo ba sarani hotu, ne’ebé simu boun – iha tempu espesiál ida-ne’e – atu fó sasin kona-ba salvasaun/libertasaun ne’ebé Jezús Kristu lori mai.

Evanjellu aprezenta mai ita João Baptista, ne’ebé konvida ita ba transformasaun totál kona-ba forma hanoin no hala’o, kona-ba valór no prioridade vida nian. Atu Jezús bele la’o hasoru ema ida-idak no aprezenta ba nia proposta ida salvasaun nian, presiza atu fuan sira sai livre no disponivel atu hakohak Liafoun-Di’ak Reinu nian. Ida-ne’e mak misaun profétika ne’ebé ohin loron, Maromak kontinua entrega mai ita.

Download