Solenidade Santíssima Trindade – Tinan C

Solenidade Santíssima Trindade – Tinan C

Solenidade  ne’ebé ohin ita selebra la’ós konvite ida atu deskobre mistériu ne’ebé subar iha “Maromak ida iha ema na’in tolu”. Maibé konvite ida atu kontempla Maromak ne’ebé domin, ne’ebé família, ne’ebé komunidade no hakiak ema sira atu halo sira moris iha komuñaun ho mistériu domin ne’e.

Leitura dahuluk sujere mai ita kontemplasaun Maromak kriadór. Ninia laran-di’ak no nia domin hakerek no manifesta ba ema sira iha kriasaun nia fafurak.

Leiura daruak konvida ita atu kontempla Maromak ne’ebé hadomi ita, no nune’e, “jusitfika” ita, ho  forma  gratuita  no inkondisionál.  Liuhusi Oan-Mane mak Aman Maromak nia don sira suli mai ita no haraik mai ita moris nakonu.

Evanjellu bolu ita dala ida tan atu kontempla Aman Maromak nia domin, ne’ebé hatudu an iha Oan nia saran an no kontinua ema nia dalan iha istoria liuhusi Espíritu.  Meta ikusnian “istória domin nian” mak ita nia komuñaun ho Maromak-domin,  Maromak-família, ho Maromak-komunidade.

Download