Misaun Ad Gentes

Misaun Ad Gentes

Objetivu:

  • Moris vokasaun batizmál rasik ho paixaun misionária
  • Mantein laran-manas evanjéliku atu habelar Reinu

Ámbitu Misaun halakan filafali domin ba Jezús no ninia Reinu hodi promove espíritu misionáriu. Ámbitu kualifika ninia empeñu ba grupu Infánsia Misionária hodi propoin atividade oioin. Entre sira atividade sira ida mak buka atu haburas leitura Evanjellu nian nune’e favorese koñesimentu Jezús Kristu nian, mós liuhusi kuiz no atividade selu-seluk.