Família Saleziana

Família Saleziana

Ámbitu Família Saleziana nia objetivu sira:

VIZAUN : Konsolida no hametin grupu ida-idak Familia Salesiana nian hodi fo animasaun,   Formasaun no akompañamentu atu haburas liu tan Komuñaun no kolaborasaun entre sira, no ho membru seluk Familia Salesiana nian.

MISAUN :  Anima no promove Komuñaun no kolaborasaun entre grupu sira iha Familia Salesiana hodi hamoris liu tan MARIA nia prezensa.

 

OBJETIVU:

1. AHI IHA FUAN : Hamoris no Valoriza Vida Sakramental liu-liu Eukaristia no Rekonsiliasaun, ne’ebe lori ita atu nakfilak an ba domin.

 

Atividades: Retiro iha tinan laran dala ruaba Antigas Alunas no membru FS  (Advento no Kuaresma )

Peregrinasaun ba Foho Ariana ( Setembro )

2. LIAFUAN IHA IBUN : Halo Rekonsiliasaun hodi kontinua purifika ita nia motivasaun, liafuan e hahalok, hodi moris iha prudensia no delikadeza iha relasaun sira.

 

# Hakle’an  Sistema Prevnetivu ho tema “ Pedagojia laran diak nian” foti husi:

 

Laboratorio kona ba” Estreia Reitor Mor ( Komunidade Edukativa ) no FS.

 

3. MATAN PROFETIKU : Fo atensaun partikular ba familia sira atu sai konxiente kona ba sira nia knaar edukativu.

Tulun familia sira atu komprende “ Kredu Apostolika “