Eduka ho Don Bosco no Madre Mazzarello nia fuan

Eduka ho Don Bosco no Madre Mazzarello nia fuan

Dili – Enkontru Professores eskola Maria Auxiliadora, hala’o iha loron  6 Jullu 2019, hahú tuku  08.30 otl too remata professores sira ne’ebé partisipa no mos madre sira hamutuk 40 pessoa,  hahu husi  I siklu too III siklu. Enkontru ida ne’e  haree kona ba preparasaun ba ezame Segundo periodu no mos formasaun kona ba sistema edukasaun tuir fuan Don Bosco no Madre Mazzarello nian.

Formasaun ne’e aprezenta husi Madre Sebastiana, FMA . Materia  ne’ebé madre aprezenta mak  kona ba pedagogia sistema Edukasaun tuir Don Bosco; mak  Krexementu alunu/a no promove moris integral.

Moris mak Prezente boot Maromak nian, “amante da vida”, entrega mai ita (edukador) iha forma  «fini» atu ita kolabora ho NA’I atu halo krexe, presiza iha , Fini no  tereno, Frutu, Kura-tau matan, Edukador, Anunsiador. Don Bosco nia pedagogia,  mak ita nia riku soi loos nune’e tenke iha;

  • Respeito mak pedagogia ida Iha ne’ebé tau aas atitude respeito Iha ema ida-idak
  • fragilidade ninia grandeza,
  • Dignidade
  • riku soin ne’ebé konserva no tau matan
  • Sistema Preventivu
  • dezafiu

pedagogia  Don Bosco mk tesoru ida ne’ebé ita tenke: halo sai furak, konserva, hafoun, halo sai riku. Eduka ho fuan Don Bosco nian presiza iha tau matan ba dezenvolvimentu integral aluno, promove sira nia direitu , hakbesik-an ba sira ho efetiva liuliu iha ita nia partisipasaun, akompañamentu, animasaun, fo sasin no proposta vokasional. Hafoun ita nia hilin liuliu labarik kiak sira no hirak ne’ebé iha riskiu, prevene buat aat sira, akompaña ho perseveransa no pasiensia, forma sira sai pessoa solidariu, loke –an ba valores moris nian no fiar nian. Hafoin madre nia aprezentasaun , iha mos perguntas balun ne’eb’e tenke reflete no fahe iha grupo, husi perguntas hirak ne’e  sadik tebes professores sira atu haree no avalia fila fali sira nia  papel nu’udar edukador.Bazeia ba professores  sira nia kondivisaun sira katak , impedimentu ba edukador  sira mak, liuliu lalais lakon pasiensia, lakon kontrolu, metin iha hakarak no ezijensia makas ne’ebé latolera ho labarik sira nia situasaun no hatutan tan katak nu’udar kompromisu  ba professores mak muda-an tuir tempu no labarik sira nia realidade, serbisu makas ba sira nia diak, kolabora hamutuk ho alunos, professores no inan aman sira, eduka ho domin ho liafuan mamar, resolve problema ho fuan, halo aprosimasaun liutan ba sira ne’ebé kiak, iha moris moral, spiritual no umano , presiza nafatin akompañamentu konstante.  Ikus nian remata haree kona ba pontus ezame Segundo periodu no kalendariu eskola nian.

(Maria Sarmento Guterres)