Sá loos “balada fuik sira” ne’ebé halo ha’u nia fuan nakdoko?

Sá loos “balada fuik sira” ne’ebé halo ha’u nia fuan nakdoko?

Papa Francisco nia lia-menon molok harohan Angelus iha Domingu I Kuarezma nian (18.02.2024)

 

Maun no biin-alin doben sira, buongiorno!

Ohin, domingu dahuluk Kuarezma nian, Evanjellu aprezenta mai ita Jezús ne’ebé hetan tentasaun iha rai-fuik maran  (kf. Mc 1, 12-15). Testu dehan: «Nia hela loron haatnulu iha rai-fuik, iha-ne’ebé Satanás babeur Nia». Ita mós iha Kuarezma, simu konvite atu «tama iha rai-fuik», katak iha silénsiu, iha mundu interiór, iha raronak fuan nian, iha kontaktu ho lia-oos. Iha rai-fuik – Evanjellu ohin nian hatutan – Kristu «hela ho balada fuik sira no anju sira serví Nia» (v. 13). Balada fuik sira no anju sira mak hamaluk Nia. Maibé, iha sentidu simbóliku, hamaluk mós ita: bainhira ita tama iha rai-fuik interiór, defaktu, iha-ne’ebá ita bele hetan balada fuik sira no anju sira.

Balada fuik sira. Iha sentidu ida-ne’ebé? Iha espirituál, ita bele hanoin kona-ba paixaun dezordenada sira ne’ebé hahafe fuan, buka atu possui fuan. Sira sujestiona ita, parese babeur ita. Sira atrai ita, halo mosu furak, maibé, se ita la kuidadu, iha risku atu sira harahun ita. Ita bele fó naran ba “balada fuik sira” klamar nian: vísiu oioin, ambisaun rikusoin nian, ne’ebé hadadur ita iha kálkulu no iha insatisfasaun, vaidade prazér nian, ne’ebé kondena ita iha laran lahakmatek no iha solidaun, no ida tan kaan-teen atu iha fama, ne’ebé hamosu inseguransa no nesesidade konstante ba konfirmasaun no protagonizmu – ita keta haluha katak ita bele hetan buat sira-neé  iha ita an rasik: ambisaun, vaidade no kaan-teen. Sira ne’e nu’udar balada fuik «selvajen» no, nune’e, tenke halo sira sai maus no tenke hafunu: se lae, sira sei tolan ita-nia liberdade. No Kuarezma tulun ita atu tama iha rai-fuik interiór atu korriji buat sira-ne’e.

No hafoin, iha rai-fuik, iha anju sira. Sira mak Maromak nia mensajeiru sira, ne’ebé tulun ita, halo di’ak mai ita; defaktu, ninia karakterístika, tuir Evanjellu, mak servisu (kf. v. 13): exatamente kontráriu husi posse, típika paixaun sira-nian. Servisu kontra posse. Espíritu anjéliku sira hamosu pensamentu no sentimentu di’ak sira ne’ebé Espíritu Santu sujere. Enkuantu tentasaun sira hafahe ita, inspirasaun di’ak sira halo ita iha unidade no halo ita tama iha armonia: sira halo fuan hakmatek, infunde gostu Kristu nian, “sabór Lalehan nian”. No atu kapta Maromak nia inspirasaun, presiza tama iha silénsiu no iha orasaun. No Kuarezma mak tempu atu halo ida-ne’e.

Ita bele husu ba an rasik: uluknanai, sá loos paixaun dezordenada sira, “balada fuik sira” ne’ebé halo ha’u nia fuan nakdoko? Daruak, atu husik Maromak nia lian ko’alia ba fuan no mantein fuan iha buat di’ak, hau hanoin atu retira an uitoan ba “rai-fuik”, ha’u buka dedika durante loron espasu ida ba buat ne’e?

Atu Virjen Santa, ne’ebé rai Liafuan no la husik tentasaun sira buat aat nian kona nia, tulun ita iha dalan Kuarezma nian.