Ambitu Sira

Back to homepage
Ambitu Sira

Ámbitu sira

Iha animasaun Institutu no Provínsia sira nian, iha ámbitu 6 ne’ebé servisu nu’udar ekipe atu lori ba oin Institutu nia vizaun no misaun. Ámbitu sira-ne’e mak: Pastorál Juveníl: anima no