Kreda

Back to homepage
Husi Kreda

Maromak sai iha oras hotu loron nian atu buka ita

Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XXV Tinan A Maun no biin-alin sira, ‘buongiorno’! Evanjellu liturjia ohin nian aprezenta mai ita ai-knanoik surprendente ida: to’os-uvas nia na’in sai iha

Husi Kreda

Maromak nia perdaun sukat-laek

Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XXIV-Tinan A Maun no biin-alin sira, ‘buongiorno”!   Ohin Evanjellu ko’alia mai ita kona-ba perdaun (kf Mt 18, 21-35). Pedro husu ba Jezús:

Husi Kreda

Korresaun fraterna mak espresaun aas liu domin nian

10 Setembru 2023 Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XXIII – Tinan A «Maun no biin-alin sira, “buongiorno”! Ohin Evanjellu ko’alia mai ita kona-ba korresaun fraterna (kf Mt 18,15-20), nu’udar

Husi Kreda Na'i-Feto

“Inan Lalehan”, padroeira Mongolia nian

INAN LALEHAN – Padroeira Mongolia Mongolia, husi lixu Na’i-Feto deskartadu sira-nian Amu-Papa iha ninia vizita apostólika ba Mongolia husi loron 1 to’o 4 Setembru 2023, hasoru señora ida, señora Tsetsege

Husi Kreda

Kristu la’ós rekordasaun ida pasadu nian; Nia la’o ho ita

27 Agostu 2023 Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XXI – Tinan A, durante Angelus   Maun no biin-alin sira, ‘buongiorno’! Ohin iha Evanjellu (kf Mt 16,13-20) Jezús husu

Husi Kreda

Ema ne’ebé hadomi hatene muda no husik atu nia fuan sai kompasivu

Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XIX – Tinan A, 20 Agostu 2023. Maun no biin-alin sira, “buongiorno”!   Ohin Evanjellu haktuir Jezús nia enkontru ho feto kananeia ida, iha

Husi Kreda Na'i-Feto

Hanesan Maria, bainhira ita hakruuk atu serví, ita sa’e ba leten

15 Agostu 2023 ASUNSAUN VIRJEN MARIA NIAN Papa Francisco nia lia-menon iha solenidade Asunsaun molok orasaun Angelus.   Maun no biin-alin sira, ‘buongiorno’!   Ohin, solenidade Asunsaun Virjen Maria nian,

Husi Kreda

Konfia iha Jezús, Nia mesak mak bele salva ita husi tempestade sira

13 Agostu 2023 Papa Francisco nia komentáriu ba Evanjellu Domingu XIX Tempu Komún, Tinan A.   Maun no biin-alin sira, ‘buongiorno’!   Ohin Evanjellu haktuir mai ita Jezús nia milagre

Husi Kreda

Papa ba joven sira: ha’u mehi joven sira ne’ebé harohan ba dame, moris iha dame no harii futuru ida dame nian

ANGELUS Parque do Tejo, Lisboa Domingo, 6 de agosto de 2023 Maun no biin-alin doben sira,   Liafuan ida nalian dalabarak iha loron hirak ne’e: “grazie”, ka seja, «obrigado». Furak

Husi Kreda Na'i-Feto

Iha Fátima, Papa ko’alia kona-ba Maria Inan ne’ebé hatudu ba Jezús

PAPA FRANCISCO NIA DISKURSU «NOSSA SENHORA APRESSADA» Capela das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima Depoizde rozáriu ho joven moras sira Sábadu, 5 Agostu 2023 Ita harohan rozáriu,