Maria mak katedrál dahuluk

Maria mak katedrál dahuluk

Depoizde selebra Missa iha Bazílika Saun Pedro, iha Vaticano, iha Solenidade Santa Maria, Maromak nia Inan, Papa Francisco gia orasaun Angelus dahuluk 2024 nian husi Janela Palásiu Apostóliku Vaticano nian.

Iha Prasa Saun Pedro ne’ebé nakonu, Amu-Papa hateten katak “Maria nia grandeza la konsiste iha asaun estraordinária ruma: no nia destaka “silénsiu Inan nian”.

TUir Amu-Papa, Maria mak Inan “la’ós de’it tanba nia lori Jezús iha nia knotak no tur ahi, basá nia tur ahi, hodi la okupa ninia fatin”.

“Maria hela iha silénsiu mós iha krús, iha oras nakukun liu, no kontinua loke espasu ba Nia no ko’us Na’i mai ita”, Papa kontinua.

Amu-Papa dehan katak “ho ninia silénsiu no ninia haraik-an, Maria sai ‘katedrál’ dahuluk Maromak nian, fatin iha-ne’ebé Nia no ema bele hasoru malu”.

“Ita-nia inan sira mós, ho sira-nia tau matan, sira-nia domin, dalabarak sai katedrál boot silénsiu nian”, nia hatutan.

Ba Papa Francisco, inan sira “lori ita mai mundu no kontinua tuir ita, dalabarak oan sir ala nota, atu it abele sai boot. Ita hanoin kona-ba ne’e: domin nunka sufoka, domin loke espasu ba ema seluk no halo nia sai boot”.

Depois, nia husu sarani sira atu hateke ho “fuan agradese nian” ba sira nia inan sira, “atu aprende domin ne’ebé kuda liuliu iha silénsiu, ne’ebé hatene fó espasu ba ema seluk, hodi respeita ninia dignidade, hodi husik Liberdade atu espresa an, hodi rejeita forma hotu posesu nian, opresaun no violénsia”.

Amu-Papa hateten katak domin konsiste iha “respeitu no delikadeza: ho modu ne’e, domin hamonu barreira sira no tulun atu hala’o relasaun fraterna sira, harii sosiedade ne’ebé justa no umana liután, damen liután”.

Ikus, Papa Francisco husu atu harohan atu “iha tinan foun ita bele sai boot iha domin delikadu, silensiozu no diskretu ne’ebé hahoris moris, no loke dalan sira dame no rekonsiliasaun nian iha mundu”.