Tatoli

Editoriál: Halakan nafatin ahi domin nian Ita iha tinan pastorál nia klaran no tempu atu halo avaliasaun ba moris pesoál

Liturjia

Iha Domingu II Kuarezma nian, Maromak nia Liafuan define dalan ne’ebé dixípulu loos tenke tuir atu to’o ba moris foun: